Bestuur

Bestuurssamenstelling (2015/2016)

Interim voorzitter              Melchert Kok                      nk indoor 800 m
Secretaris                            Kees de Kort                     nk pols 68 hss 69,70, 71
Vicevoorzitter                      Ed Turk                             oud-penningmeester K.N.A.U.
Penningmeester                  Harry Peters                     was 9 jaar penningmeester in het hoofdbestuur van de Atletiekunie
Commissaris                       Wim van der Krogt            manager Jeugdfonds

Groepsfoto bestuur Vrienden per nov 2015

V.l.n.r.: Kees, Wim, Melchert, Ed en Harry

Bestuurstaken

 • Het bestuur coördineert de organisatie van de reünie en de jaarvergadering.
 • Het bestuur organiseert in samenwerking met de Atletiekunie het Vriendentrefpunt bij het NK senioren op de baan en indoor.
 • Het bestuur onderhoudt het contact met zieke leden en stuurt felicitaties bij verjaardagen.
 • Het bestuur streeft er naar om een delegatie of een vertegenwoordiger  af te vaardigen bij uitvaarten van leden.
 • Het bestuur staat klaar als er een beroep op haar wordt gedaan in geval van problemen bij leden.
 • Wij vormen een unieke Vriendenclub en hebben als doelstelling het onderhouden van  contacten en het bevorderen van de onderlinge vriendschap.
 • Er is periodiek overleg met de Atletiekunie over zaken als wedstrijdbezoek, historisch materiaal en wederzijdse ondersteuning.

Nieuwe voorzitter gezocht voor de Vrienden van de Atletiek!

Tijdens de ALV, die op zaterdag 31 oktober 2015 in Maarn is gehouden, is het bestuur er niet in geslaagd een nieuwe voorzitter te benoemen.

Mocht u interesse voor deze functie hebben of iemand weten die naar uw inschatting dit prima zou kunnen doen (hoeft nu nog geen lid te zijn), schroom niet en neem contact op bij voorkeur met de secretaris maar dit kan ook bij ieder ander bestuurslid. Een profielschets is onderstaand toegevoegd.

Els Stolk schreef over haar bestuursperiode (gedeeltelijk staat dit ook in Vriendenband nummer 3, 2015).
Ik zie op het voorzitterschap terug als een leuke uitdagende periode. Met name voor het Jeugdfonds zijn er nu een aantal zaken goed op de rit gezet. Maar de komende periode zullen er belangrijke stappen gezet moeten worden om de vereniging ‘toekomstbestendig’ in de (atletiek)wereld te plaatsen. Het feit dat ik heb besloten het bij een bestuursperiode te laten, wordt dan ook met name ingegeven door het feit dat ik te weinig tijd beschikbaar heb (naast mijn baan als opleidingscoördinator voor de sportartsen in opleiding). Ik hoop dat ik op de komende ALV het stokje over kan geven aan een enthousiast en kundig bestuurder, die zich als ware Vriend van de atletiek ten dienste wil stellen aan de leden en de activiteiten van de vereniging.
Tot zover de woorden van Els Stolk.

Het bestuur als geheel heeft zich gebogen over de profielschets van de (beoogde) nieuwe voorzitter. Deze staat hieronder beschreven. Zoals u kunt lezen is het bestuur van mening dat de voorzitter in de eerste plaatst een goed bestuurder en een goed netwerker dient te zijn, die zijn of haar bestuurlijke ervaring het liefst (deels) heeft opgedaan in één of meerdere bestuursfuncties binnen de atletiek en bij voorkeur ook voortkomt uit de vereniging ‘Vrienden van de atletiek’.

Profielschets
De voorzitter van de Vrienden:

 • Is een goed bestuurder en netwerker.
 • Heeft zijn of haar bestuurlijke ervaring het liefst (mede) opgedaan in één of meerdere bestuursfuncties binnen de Atletiek.
 • Kan goed samenwerken in het algemeen en met de Atletiekunie in het bijzonder.
 • Kan een missie en een visie voor de vereniging opstellen en daarvoor zowel binnen het bestuur, als bij de leden en zo nodig daarbuiten draagvlak creëren.
 • Kan goed bewaken dat de respectievelijk bestuursleden hun taken volgens gemaakte afspraken en volgens het afgesproken tijdpad uitvoeren en daarover aan de overige leden van het bestuur rapporteren.
 • Kan zelf eveneens de verschillende taken goed uitvoeren respectievelijk delegeren.
 • Verzorgt de representatie van de vereniging en bezoekt in ieder geval die nationale wedstrijden waar een Vriendentrefpunt wordt georganiseerd.
 • Moet affiniteit hebben met de (huidige en toekomstige) leden en doelstellingen van de vereniging.
 • Komt bij voorkeur uit de vereniging ‘Vrienden van de atletiek’ voort.
 • Heeft een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
 • Beheersing van de Duitse taal in woord en het liefst ook in geschrift is wenselijk i.v.m. contact met de Duitse Freunde.

Kees de Kort, secretaris Vrienden van de Atletiek.