Uitnodiging voor de najaarsvergadering van de vereniging

“Vrienden van de Atletiek” op zaterdag 26 oktober 2019

_______________________________________________________

Locatie: Kantine Rotterdam Atletiek, Nenijtobaan, Benticklaan 401, 3039 KK ROTTERDAM.

Aanvang van de vergadering: 11.00 uur (ontvangst vanaf 10:00 uur).

 

Agenda:

1)     Opening

2)     Ingekomen stukken en mededelingen

3)     Notulen van de ALV, gehouden op 27 oktober 2018 te Lisse 

4)     Vaststellen jaarverslag 2018 

5)     Goedkeuren financieel jaarverslag 2018 incl. verslag financiële commissie .

6)     Benoemen leden financiële commissie.

7)     Financiële stand van zaken en begroting 2020.

8)     Voorstel tot wijziging Huishoudelijk Reglement 

9)     Bestuursverkiezing

         – volgens rooster aftredend:

               *             Jaap van Amsterdam. Jaap is herkiesbaar

              

         Er is een vacature als commissaris die sinds 1 december 2018 wordt vervuld

         door Elly de Regt-Henzen. Zij is bereid het bestuurslidmaatschap te

         aanvaarden.

         De vergadering wordt gevraagd voor beiden haar goedkeuring te verlenen.

 

10)   Vrienden Jeugdfonds

11)   Rondvraag

12)   Sluiting van de vergadering

 

LET OP: U WORDT VERZOCHT ZOVEEL MOGELIJK SAMEN AAN TE REIZEN AANGEZIEN ER EEN BEPERKTE GRATIS PARKEERGELEGENHEID IS. PARKEREN IN DE NABIJHEID IS BETAALD PARKEREN.